top of page
galaksi

Dasar Kedai

dasar privasi

Kedai kami mengiktiraf kepentingan melindungi maklumat peribadi pelanggan, mematuhi Akta Perlindungan Maklumat Peribadi (selepas ini dirujuk sebagai "Akta Perlindungan Maklumat Peribadi"), dan mematuhi dasar privasi berikut (selepas ini dirujuk sebagai "ini Dasar Privasi"). ), kami akan berusaha untuk mengendalikan dan melindungi maklumat peribadi anda dengan sewajarnya.

 

1. Definisi maklumat peribadi
Dalam dasar privasi ini, maklumat peribadi merujuk kepada maklumat peribadi seperti yang ditakrifkan oleh Perkara 2, Perenggan 1 Akta Perlindungan Maklumat Peribadi, iaitu maklumat tentang individu yang masih hidup, termasuk nama, tarikh lahir dan maklumat lain yang terkandung dalam maklumat tersebut. yang boleh mengenal pasti individu tertentu melalui perihalan, dsb. (termasuk item yang boleh dibandingkan dengan maklumat lain dengan mudah dan dengan itu mengenal pasti individu tertentu), atau kod pengenalan peribadi bermaksud maklumat yang terkandung di dalamnya.

2. Tujuan penggunaan maklumat peribadi
Kedai kami menggunakan maklumat peribadi pelanggan untuk tujuan berikut.
(1) Untuk menyediakan perkhidmatan kedai kami
(2) Untuk memberikan maklumat mengenai perkhidmatan kedai kami dan menjawab pertanyaan, dsb.
(3) Untuk memberikan maklumat tentang produk, perkhidmatan kedai kami, dsb.
(4) Untuk bertindak balas terhadap tindakan yang melanggar terma, polisi, dsb. kedai kami (selepas ini dirujuk sebagai "Syarat, dsb.") berkenaan perkhidmatan kedai kami.
(5) Untuk memberitahu anda tentang perubahan kepada terma dan syarat berkenaan perkhidmatan kedai kami, dsb.
(6) Untuk membantu meningkatkan perkhidmatan kedai kami, membangunkan perkhidmatan baharu, dsb.
(7) Berhubung dengan perkhidmatan kedai kami, untuk mencipta data statistik yang diproses ke dalam format yang tidak dapat mengenal pasti individu.
(8) Untuk tujuan lain yang bersampingan dengan tujuan penggunaan di atas.

 

3. Perubahan tujuan penggunaan maklumat peribadi
Kedai kami mungkin mengubah tujuan penggunaan maklumat peribadi sehingga ke tahap yang munasabah dianggap relevan, dan sekiranya berlaku perubahan, kami akan memberitahu atau mengumumkannya secara terbuka kepada pelanggan.

 

4. Sekatan ke atas penggunaan maklumat peribadi
Kedai kami tidak akan mengendalikan maklumat peribadi di luar skop yang diperlukan untuk mencapai tujuan penggunaan tanpa mendapatkan persetujuan pelanggan, melainkan dibenarkan oleh Akta Perlindungan Maklumat Peribadi atau undang-undang dan peraturan lain. Walau bagaimanapun, ini tidak terpakai dalam kes berikut.
(1) Kes berdasarkan undang-undang dan peraturan
(2) Apabila perlu untuk melindungi nyawa, badan, atau harta manusia, dan sukar untuk mendapatkan persetujuan pelanggan.
(3) Apabila amat perlu untuk meningkatkan kesihatan awam atau menggalakkan didikan sihat kanak-kanak, dan sukar untuk mendapatkan persetujuan pelanggan.
(4) Dalam kes-kes di mana perlu untuk bekerjasama dengan institusi negara, kerajaan tempatan, atau orang yang diamanahkan oleh mereka dalam menjalankan urusan yang ditetapkan oleh undang-undang, dan menjalankan urusan sedemikian dengan persetujuan pelanggan. Apabila terdapat risiko campur tangan dengan

 

5. Pemerolehan maklumat peribadi yang sesuai
Kedai kami memperoleh maklumat peribadi dengan sewajarnya dan tidak memperolehnya dengan cara palsu atau cara lain yang menyalahi undang-undang.

 

6. Pengurusan keselamatan maklumat peribadi
Kedai kami menyediakan penyeliaan yang perlu dan sewajarnya ke atas pekerja kami untuk memastikan pengurusan maklumat peribadi yang selamat daripada risiko seperti kehilangan, kemusnahan, pemalsuan dan kebocoran maklumat peribadi. Di samping itu, apabila kedai kami menyumber luar semua atau sebahagian daripada pengendalian maklumat peribadi, kami akan menyediakan penyeliaan yang perlu dan sesuai untuk memastikan pengurusan maklumat peribadi yang selamat di syarikat penyumberan luar.

 

7. Peruntukan pihak ketiga
Kedai kami tidak akan memberikan maklumat peribadi kepada pihak ketiga tanpa kebenaran pelanggan terlebih dahulu, kecuali dalam kes di mana pendedahan dibenarkan berdasarkan Akta Perlindungan Maklumat Peribadi atau undang-undang dan peraturan lain. Walau bagaimanapun, kes berikut tidak menjadi peruntukan kepada pihak ketiga seperti yang dinyatakan di atas.
(1) Apabila kedai kami menyediakan maklumat peribadi bersama-sama dengan mengamanahkan semua atau sebahagian daripada pengendalian maklumat peribadi setakat yang diperlukan untuk mencapai tujuan penggunaan.
(2) Apabila maklumat peribadi diberikan kerana penggantian perniagaan disebabkan penggabungan atau sebab lain
(3) Dalam hal penggunaan bersama menurut peruntukan Akta Perlindungan Maklumat Peribadi

 

8. Pendedahan maklumat peribadi
Apabila kedai kami diminta oleh pelanggan untuk mendedahkan maklumat peribadi berdasarkan peruntukan Akta Perlindungan Maklumat Peribadi, kami akan mendedahkan maklumat peribadi kepada pelanggan tanpa berlengah-lengah selepas mengesahkan bahawa permintaan itu adalah daripada pelanggan itu sendiri. (Jika maklumat peribadi tidak wujud, kami akan memberitahu anda tentang perkara itu.) Walau bagaimanapun, ini tidak terpakai jika kedai kami tidak diwajibkan untuk mendedahkan menurut Akta Perlindungan Maklumat Peribadi atau undang-undang dan peraturan lain.

 

9. Pembetulan maklumat peribadi, dsb.
Jika pelanggan meminta supaya maklumat peribadi dibetulkan, ditambah atau dipadamkan (selepas ini dirujuk sebagai "pembetulan, dsb.") berdasarkan peruntukan Undang-undang Perlindungan Maklumat Peribadi kerana maklumat peribadi itu tidak benar, kedai akan Selepas mengesahkan bahawa permintaan adalah daripada pelanggan, kami akan menjalankan siasatan yang diperlukan tanpa berlengah-lengah setakat yang diperlukan untuk mencapai tujuan penggunaan, dan berdasarkan keputusan, kami akan membuat pembetulan pada maklumat peribadi. , kami akan memberitahu pelanggan untuk kesan itu (jika kami memutuskan untuk tidak membuat apa-apa pembetulan, dsb., kami akan memberitahu pelanggan mengenai kesan itu). Walau bagaimanapun, ini tidak terpakai jika kedai kami tidak diwajibkan untuk membuat pembetulan, dsb. menurut Akta Perlindungan Maklumat Peribadi atau undang-undang dan peraturan lain.

 

10. Penggantungan penggunaan maklumat peribadi, dsb.
Kedai kami tidak melindungi maklumat peribadi atas sebab maklumat peribadi pelanggan dikendalikan di luar skop tujuan penggunaan yang diumumkan lebih awal, atau maklumat peribadi pelanggan telah diperoleh melalui penipuan atau cara lain yang menyalahi undang-undang. bahawa permintaan dibuat untuk menggantung atau memadamkan penggunaan Perkhidmatan (selepas ini dirujuk sebagai ``Penggantungan Penggunaan, dsb.'') menurut peruntukan undang-undang, dan ditentukan bahawa terdapat sebab untuk permintaan itu , Pelanggan Selepas mengesahkan bahawa permintaan dibuat, kami akan menggantung penggunaan maklumat peribadi anda tanpa berlengah-lengah dan memberitahu anda dengan sewajarnya. Walau bagaimanapun, ini tidak terpakai jika kedai kami tidak diwajibkan untuk menggantung penggunaan, dsb. menurut Akta Perlindungan Maklumat Peribadi atau undang-undang dan peraturan lain.

 

11. Penggunaan kuki dan teknologi lain
Perkhidmatan kedai kami mungkin menggunakan kuki dan teknologi yang serupa. Teknologi ini membantu kedai kami memahami status penggunaan perkhidmatan kami dan menyumbang kepada peningkatan perkhidmatan kami. Pengguna yang ingin melumpuhkan kuki boleh berbuat demikian dengan menukar tetapan pelayar web mereka. Walau bagaimanapun, jika anda melumpuhkan kuki, anda mungkin tidak dapat menggunakan beberapa fungsi perkhidmatan kedai kami.

 

12. Hubungi kami
Untuk permintaan untuk pendedahan, pendapat, soalan, aduan dan pertanyaan lain mengenai pengendalian maklumat peribadi, sila hubungi kami menggunakan maklumat hubungan dalam "Petunjuk berdasarkan Undang-undang Transaksi Komersial" kedai kami atau lawati halaman kedai. Sila hubungi kami menggunakan borang pertanyaan dalam.

 

13. Penambahbaikan berterusan
Kedai kami akan menyemak status operasi berkenaan pengendalian maklumat peribadi mengikut kesesuaian dan berusaha untuk penambahbaikan berterusan, dan mungkin mengubah dasar privasi ini jika perlu.

Hubungi Kami

Oriental Diamond Co., Ltd.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0006 (tingkat 2, Bangunan Shin Yurakucho)
Khidmat pelanggan: tel 0120-120-200

 

Syarat Penggunaan ini (selepas ini dirujuk sebagai ``Syarat'') adalah berdasarkan perkhidmatan (selepas ini dirujuk sebagai ``Perkhidmatan'') yang disediakan di laman web ini oleh Oriental Diamond Co., Ltd. (selepas ini dirujuk sebagai ``Syarikat''). ). Semua pengguna berdaftar (selepas ini dirujuk sebagai "Pengguna") mesti menggunakan Perkhidmatan ini mengikut Terma ini.

Perkara 1: Permohonan

Terma ini akan digunakan untuk semua perhubungan antara pengguna dan Syarikat mengenai penggunaan Perkhidmatan ini.

Perkara 2: Pendaftaran pengguna

Orang yang ingin mendaftar memohon pendaftaran mengikut kaedah yang ditentukan oleh Syarikat, dan pendaftaran selesai apabila Syarikat meluluskan permohonan itu. Jika Syarikat menentukan bahawa pemohon untuk pendaftaran penggunaan mempunyai mana-mana sebab berikut, Syarikat mungkin tidak meluluskan permohonan untuk pendaftaran penggunaan, dan tidak bertanggungjawab untuk mendedahkan sebarang sebab.
(1) Jika maklumat palsu dilaporkan semasa memohon pendaftaran pengguna
(2) Jika permohonan adalah daripada seseorang yang telah melanggar Syarat ini.
(3) Dalam kes lain di mana Syarikat menentukan bahawa pendaftaran untuk digunakan adalah tidak sesuai.

 

Artikel 3: Pengurusan ID pengguna dan kata laluan

Pengguna hendaklah menguruskan ID pengguna dan kata laluan mereka untuk perkhidmatan ini atas risiko mereka sendiri. Pengguna tidak boleh memindahkan atau meminjamkan ID pengguna dan kata laluan mereka kepada pihak ketiga dalam apa jua keadaan. Jika gabungan ID pengguna dan kata laluan sepadan dengan maklumat berdaftar dan pengguna log masuk, Syarikat akan menganggap bahawa ID pengguna sedang digunakan oleh pengguna berdaftar.

 

Perkara 4: Hak Cipta

Hak cipta semua maklumat digital seperti imej, teks dan audio yang disiarkan pada perkhidmatan ini (selepas ini dirujuk sebagai "kandungan digital") adalah kepunyaan syarikat kami. Walau bagaimanapun, jika terdapat pengarang selain daripada syarikat kami, hak cipta kandungan digital adalah milik setiap pengarang sebagai peraturan umum. Hak cipta ini dilindungi oleh undang-undang hak cipta. Oleh itu, sebarang lencongan ke laman web lain atau bahan bercetak adalah dilarang sama sekali.

Perkara 5: Berkenaan tanda dagangan, dsb.

Semua nama, logo, tanda dagangan dan tanda perkhidmatan (secara kolektif, "Tanda Dagangan") yang digunakan dalam Perkhidmatan ini dimiliki oleh Syarikat atau digunakan di bawah lesen. Perkhidmatan ini tidak membenarkan pelanggan menggunakan tanda dagangan. Penggunaan tanpa kebenaran tanda dagangan yang disiarkan pada perkhidmatan ini adalah dilarang sama sekali.

Perkara 6: Perkara yang dilarang

Pengguna tidak boleh terlibat dalam tindakan berikut apabila menggunakan perkhidmatan ini.
(1) Perbuatan yang melanggar undang-undang atau ketenteraman awam dan akhlak
(2) Perbuatan yang berkaitan dengan perbuatan jenayah
(3) Perbuatan yang memusnahkan atau mengganggu fungsi pelayan atau rangkaian kami.
(4) Perbuatan yang boleh mengganggu operasi perkhidmatan kami.
(5) Mengumpul atau mengumpul maklumat peribadi, dsb. tentang pengguna lain
(6) Perbuatan menyamar sebagai pengguna lain
(7) Perbuatan yang secara langsung atau tidak langsung memberikan faedah kepada kuasa antisosial berkaitan dengan perkhidmatan kami.
(8) Perbuatan lain yang syarikat kami anggap tidak sesuai.

 

Perkara 7: Penggantungan penyediaan perkhidmatan ini, dsb.

Jika Syarikat menentukan bahawa mana-mana sebab berikut wujud, Syarikat boleh menggantung atau menggantung peruntukan semua atau sebahagian daripada Perkhidmatan tanpa notis terlebih dahulu kepada Pengguna. Tambahan pula, Syarikat tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kelemahan atau kerosakan yang dialami oleh Pengguna atau mana-mana pihak ketiga akibat penggantungan atau gangguan penyediaan Perkhidmatan ini, tanpa mengira sebabnya.
(1) Apabila melakukan penyelenggaraan, pemeriksaan atau pengemaskinian sistem komputer yang berkaitan dengan perkhidmatan ini
(2) Jika menjadi sukar untuk menyediakan perkhidmatan ini kerana force majeure seperti gempa bumi, petir, kebakaran, gangguan bekalan elektrik, atau bencana alam.
(3) Sekiranya komputer atau talian komunikasi, dsb. terhenti akibat kemalangan.
(4) Dalam kes lain di mana Syarikat menentukan bahawa sukar untuk menyediakan perkhidmatan ini.

 

Perkara 8: Sekatan penggunaan dan pembatalan pendaftaran

Dalam kes berikut, Syarikat boleh menyekat penggunaan Pengguna untuk semua atau sebahagian daripada Perkhidmatan atau membatalkan pendaftaran pengguna tanpa notis terlebih dahulu. Tambahan pula, Syarikat tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan yang disebabkan oleh Pengguna disebabkan oleh tindakan Syarikat menurut artikel ini.
(1) Jika anda melanggar mana-mana peruntukan Terma ini.
(2) Jika didapati terdapat fakta palsu dalam maklumat berdaftar
(3) Dalam kes lain di mana Syarikat menentukan bahawa penggunaan perkhidmatan ini tidak sesuai.

Perkara 9: Penafian

Liabiliti syarikat kami untuk ketidakprestasian akan diketepikan jika kegagalan itu bukan disebabkan oleh niat kami atau kecuaian yang teruk. Walaupun jika kami bertanggungjawab atas sebarang sebab, kami hanya akan bertanggungjawab untuk pampasan dalam skop ganti rugi yang biasa berlaku dan, dalam kes perkhidmatan berbayar, dalam skop harga (bersamaan dengan nilai satu bulan dalam kes perkhidmatan berterusan). hendaklah bertanggungjawab. Syarikat tidak bertanggungjawab untuk sebarang transaksi, komunikasi atau pertikaian yang berlaku antara pengguna dan pengguna lain atau pihak ketiga mengenai perkhidmatan ini.

 

Perkara 10: Perubahan dalam kandungan perkhidmatan, dsb.

Syarikat boleh mengubah kandungan Perkhidmatan atau menghentikan penyediaan Perkhidmatan tanpa memberitahu Pengguna, dan tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerosakan yang disebabkan oleh Pengguna akibatnya.

Perkara 11: Perubahan kepada Syarat Penggunaan

Jika Syarikat menganggapnya perlu, Syarikat boleh menukar Terma ini pada bila-bila masa tanpa memberitahu Pengguna.

Perkara 12: Notis atau komunikasi

Pemberitahuan atau komunikasi antara pengguna dan Syarikat hendaklah dibuat mengikut kaedah yang ditetapkan oleh Syarikat.

Perkara 13: Larangan pemindahan hak dan kewajipan

Pengguna tidak boleh memindahkan status mereka di bawah kontrak penggunaan atau hak atau kewajipan berdasarkan Terma ini kepada pihak ketiga atau memberikannya sebagai cagaran tanpa kebenaran bertulis daripada Syarikat terlebih dahulu.

Perkara 14: Mentadbir undang-undang/bidang kuasa

Apabila mentafsir Terma ini, undang-undang Jepun hendaklah menjadi undang-undang yang mengawal. Jika timbul pertikaian mengenai perkhidmatan ini, mahkamah yang mempunyai bidang kuasa ke atas lokasi ibu pejabat syarikat kami akan mempunyai bidang kuasa eksklusif.

Hubungi Kami

Oriental Diamond Co., Ltd.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0006 (tingkat 2, Bangunan Shin Yurakucho)

Khidmat pelanggan: tel 0120-120-200

bottom of page